תנאי השימוש

 1. טרם השימוש באתר הנך מתבקש לקרוא היטב ובעיון תנאי השימוש באתר ביטק טולס – כפי שיפורטו להלן.
 2. מטעמי נוחות נוקט התקנון בלשון זכר, ואולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד.
 3. השימוש באתר "ביטק טולס" (להלן: "האתר / אתר ביטק טולס") על תכניו והשירותים הניתנים בו, מותנים בכפוף לקבלתך ובהסכמתך המוחלטת לתנאים המפורטים להלן.
 4. הגלישה באתר ו/או ביצוע רכישה באתר ו/או הרשמתך לאתר, ייחשבו כהסכמה מצדך לתנאים אלה.
 5. גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים או שירותים המוצעים למכירה בו, מהווה הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון גם אם מסיבה השמורה עמך לא קראת ו/או הבנת את הוראות התקנון ו/או מי מהן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
 6. היות ולבעלי האתר נתונה הסמכות לשנות מעת לעת את התקנון והמידע המופיע באתר, הרי שכניסת המשתמש לאתר לאחר ביצוע שינוי כלשהו באתר, מהווה הצהרה מחודשת להסכמתו לתקנון.
 7. באם המשתמש אינו מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, נאסר עליו השימוש באתר – לכל מטרה שהיא.
 8. המשתמש מצהיר, כי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין כנגד האתר ו/או מי ממפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם.
 9. תקנון זה מהווה הסכם משפטי מחייב. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך (להלן: "המשתמש") באתר ביטק טולס (להלן: "האתר") ועל כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר, לרבות רכישה רכישה טלפונית.
 10. מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ללא יוצא מן הכלל, וכל המידע המוצג באתר ו/או כל חלק ממנו ובכלל זה האייקונים המוצבים באתר ו/או תמונות ו/או סמלונים וכיוצ"ב הינם בבעלות בלעדית של האתר ו/או מי מטעמו.
 11. המשתמש מצהיר, מאשר ומסכים כי כל זכויות היוצרים במידע ו/או כל חלק ממנו שמורות לאתר וכי לא ניתן להעתיק, לשכפל, לצלם, לפרסם, להפיץ, למכור, לעשות שימוש במידע המופיע באתר, או לשנות חלקי מידע המופיעים באתר. יובהר, כי המידע באתר הנו לצורך עיון בלבד – של המשתמש באתר.
 12. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר. אין להעתיק את תכני האתר. בין היתר, ומבלי לגרוע מהוראות כל דין, אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר אלא אם כן מפעילת האתר נתנה את הסכמתה לכך, מראש ובכתב.
 13. חל איסור מוחלט להעתיק ו/או לפרסם תמונות ו/או סימנים מסחריים ו/או מפרטים ו/או סרטונים מהאתר ללא אישור מראש ובכתב ממפעילת האתר או בעל הזכויות המתאים.
 14. מפעילת האתר רשאית להפעיל נוהל הודעה והסרה בכל מקרה של חשד להפרת זכויות של צדדים שלישיים, לרבות זכויות קניין רוחני, זכויות יוצרים, סימני מסחר וכל זכות אחרת, על פי שיקול דעתה הבלעדי. כל צד יהיה אחראי למעשיו ומחדליו לרבות בקשר לתכנים המפורסמים על ידו. מפעילת האתר לא תישא באחריות להפרות של צדדים שלישיים.
 15. במקרה של הפרה או פגיעה מצד משתמשים ו/או צדדים שלישיים מפרים, תהיה רשאית מפעילת האתר להעביר לצד הנפגע את פרטי הצד האחראי לפרסום הפוגע ו/או המפר (להלן: "הצד האחראי"), וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי של מפעילת האתר.

לא תועלה כנגד מפעילת האתר כל טענה מצד הצד האחראי לרבות בשל מסירת פרטיו כאמור ולרבות בקשר לכל עילה ו/או טענה ו/או דרישה אשר נראה, כי היא נובעת ממעשה או מחדל של הצד האחראי. הצד הטוען, כי נפגע לא ינקוט בהליכים משפטיים במקרים כאמור לעיל כנגד מפעילת האתר כל עוד לא מוצו ההליכים כנגד הצד האחראי והוכרע על ידי בית המשפט, כי הוא אינו אחראי להפרה.

 1. באתר רשאי להשתמש בוגר, בן 18 ומעלה המחזיק באמצעי תשלום תקף. אין אפשרות לביצוע הזמנות ללא מסירת פרטי כרטיס אשראי או כל אמצעי תשלום אחר אשר יהיה קביל מעת לעת על ידי מפעילת האתר.
 2. המשתמש מצהיר בזאת, כי הוא מודע לכך שהשימוש באתר כרוך בסיכונים, הן עקב גורמים טכנולוגיים מדעיים והן עקב גורמים אנושיים הפועלים באמצעות אתר האינטרנט.
 3. המשתמש מצהיר כי הוא נוטל אחריות מלאה על כל שימוש שהוא עושה ו/או יעשה במידע. השימוש במידע שבאתר נועד לשימושו האישי של המשתמש וכל שימוש לרבות הסתמכות עליו, הינם באחריותו הבלעדית של המשתמש.
 4. בעלי האתר עושים כל שביכולתם, על מנת שהמידע באתר יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, אולם היות ומידע מטבעו עשוי להשתנות ו/או להתעדכן כתוצאה משינויים הנובעים מאורח החיים המודרני, תפיסות חדשות, מחקרים וכיוצ"ב, הרי שבעלי האתר אינם אחראים לתוצאה העשויה לנבוע מטעות, אי דיוק, מידע שטרם עודכן, או מידע מטעה המופיע באתר.
 5. בעלי האתר אינם אחראים לאיחור ו/או עיכוב בקבלת המידע ו/או תקלה כלשהי באתר. הם אינם אחראים גם לשיבוש ו/או השמטה ו/או שגיאה ו/או אי דיוק העשויים ליפול במידע המופיע באתר.
 6. בכוונת הנהלת האתר, כי האתר ושירותיו יהיו זמינים בכל עת. יחד עם זאת, אין ביכולת הנהלת האתר להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות.
 7. הנהלת האתר רשאית להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו וארגונו.
 8. בעלי האתר רשאים על פי שיקול דעתם הבלעדי וללא התראה, לשנות מעת לעת תקנון זה, את תנאי השימוש באתר, מבנה האתר ותוכנו. השינויים ייכנסו לתוקפם מרגע פרסומם.
 9. בעלי האתר לא יישאו באחריות להשפעת האתר, על מחשבי המשתמשים ו/או כל מכשיר קצה אחר בו עושה המשתמש שימוש.
 10. בעלי האתר אינם אחראים לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע באמצעות הקישורית.
 11. בעלי האתר אינם אחראים לתוכן מודעות, "באנרים" או לכל חומר פרסומי באתר. האחריות לכך על המפרסמים בלבד.
 12. בעלי האתר רשאים לסרב לפרסום תכנים, אשר לפי שקול דעתם הבלעדי עשויים הינם בניגוד לקבוע בתקנון זה ו/א עשויים לפגוע באתר ו/או בצד שלישי. בעלי האתר יהיו רשאים גם למחוק תכנים שכאלו בכל עת ועל פי שקול דעתם הבלעדי.
 13. בעלי האתר לא יישאו בכל אחריות לנזק, עוגמת נפש, אבדן, אי נוחות וכיוצא באלה, בין שנגרמו למשתמש, לרכושו ו/או לצד שלישי, באופן ישיר או עקיף – בשל השימוש במידע המופיע באתר. 
 14. מפעילת האתר מאפשרת לך לרכוש באמצעות האתר מוצרים ושירותים שונים של ביטק טולס ו/או מי מטעמה (להלן: המוצרים").
 15. השימוש באתר כפוף למדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה. אנא קרא את הסעיפים הבאים בעיון. מובהר כי בעת הרישום לאתר וכן בעת ביצוע רכישה באתר ללא הרשמה הנך רשאי להסכים לקבל הודעות ודיוורים שונים, לרבות דברי פרסומת והודעות שירות ומערכת, מאת מפעילת האתר ו/או מי מטעמה.
 16. מפעילת האתר מתחייבת שלא לעשות כל שימוש לרעה במידע ללא הסכמה מהמשתמש, אלא אם כן הדבר נדרש על פי דין, כדי למנוע שימוש לרעה או כדי להגן על זכויותיה. מפעילת האתר תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן השירות.
 17. מידע לגבי משתמש מסוים או בכלל יכלול, בין היתר, את כל הפרטים שמסר, ישירות או בעקיפין, למפעילת האתר במועד הרישום לאתר ו/או לאחר מכן ו/או פרטים הקשורים ו/או נובעים מפעילותו באתר ובכלל זה מידע שנאסף אודות המשתמש ופעולותיו במהלך גלישה וביצוע פעולות באתר.
 18. מבלי לגרוע מכלליות האמור, ברישומו לאתר, המשתמש מאשר למפעילת האתר לאגור מידע כאמור וכן להעביר, ככל שיידרש, מידע כאמור לצדדים קשורים, לרבות חברות המוחזקות על ידי מפעילת האתר (חברות בנות) ו/או מחזיקות במפעילת האתר (חברה אם) ו/או מוחזקות על ידי אותם בעלים (חברות אחיות) ו/או כל חברה הקשורה עם מפעילת האתר בפעילות עסקית או בדרך אחרת, הכל, לבד או עם אחרים.
 19. הרשאה להעברת פרטי משתמשים לצדדים שלישיים. המשתמש מאשר בזאת למפעילת האתר להעביר את פרטיו לצדדים שלישיים, לרבות לצדדים כאמור בסעיף זה, בין היתר לצורך אספקת השירותים, וכן לחברת שליחויות ו/או לספקי המוצרים ו/או ספקי שירותים דומים, לרבות לצורך אספקת המוצר או השירות שהוזמנו באתר, הצעת מוצרים ושירותים קשורים ו/או שירותי פרסום ו/או אחרים.
 20. הסכמה לקבלת דברי פרסומת. במועד מסירת פרטי המשתמש, לרבות הרשמה לאתר ו/או מסירת כתובת מייל ו/או בביצוע הזמנה המשתמש מסכים ומאשר למפעילת האתר ו/או לצדדים קשורים לשלוח אליו בכל אמצעי תקשורת ועל פי שיקול דעתה הודעות מכל סוג בקשר לפעילותו ו/או לפעילות האתר ו/או לפעילות אתרים אחרים מקבוצת מפעילת האתר לרבות אתרים המופעלים ו/או מנוהלים על ידי מפעילת האתר ו/או צדדים קשורים, לרבות הצעות לרכישת נכס או שירות ו/או דיוור פרסומי מכל סוג שהוא ו/או הודעות מערכת ו/או הודעות שירות ו/או הודעות אחרות ללקוחות.
 21. הנך רשאי, בכל עת, לבקש להיות מוסר מרשימת התפוצה של מפעילת האתר, לרבות באמצעות לחיצה על קישור ההסרה בתחתית כל הודעת פרסומת שתשלח אליך מאת מפעילת האתר או באמצעות שליחת בקשת הסרה לכתובת [email protected]  ובמקרה כזה לא יישלחו אליך הודעות המהוות דבר פרסומת כהגדרתו בחוק.
 22. בקשת הסרה לפי חוק הגנת הפרטיות: לחילופין, הנך רשאי לבקש את מחיקתך ממאגר המידע של מפעילת האתר, ובמקרה כזה יימחקו כל הרישומים הנוגעים לך למעט בקשת המחיקה עצמה ונתונים אודות פעולות אשר בוצעו על ידך באתר לרבות הזמנות.
 23. שם המשתמש והסיסמא האישית נועדו לשימוש אישי בלבד ולפיכך יש לשמור את שם המשתמש והסיסמה בסודיות. מפעילת האתר לא תישא באחריות לכל פגיעה בפרטיות או כל פגיעה אחרת שתיגרם עקב שימוש לא מורשה בשם המשתמש ובסיסמה האישית.
 24. מפעילת האתר תהא רשאית להשתמש בפרטים שימסרו על ידי המשתמש לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לצדדים קשורים ולכל גורם אחר לצורך בחינת נתוני האתר לרבות מספר מבקרים פילוחים סטטיסטים אודות ביצועי רכישות וכל נתונים אחרים אשר תמצא מפעילת האתר רלוונטית לשיפור השירות והתאמת מודעות פרסומת בהתאם להרגלי גלישה ו/או לכל מטרה אחרת בהתאם לשיקול דעתה של מפעילת האתר. במקרים אלו הנתונים יהיו אנונימיים ולא יתייחסו אישית למשתמש כזה או אחר ובהתאם לכך ניתנת למפעילת האתר הרשאה לעשות כל שימוש במידע, ולהעבירו ללא הגבלה בהתאם לשיקול דעת מפעילת האתר.
 25. עוגיות (cookies). מפעילת האתר תהא רשאית לעשות שימוש ב"עוגיות", קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על הכונן הקשיח של מחשב המשתמש, לרבות על מנת לספק לך שירות מהיר ויעיל ולחסוך ממך את הצורך להזין את פרטיך האישיים בכל כניסה לאתר. אתה יכול לכוון את תוכנת הדפדפן שלך כך שלא ייקלטו במחשב "עוגיות" או שיימחקו.
 26. המשתמש מסכים לקבל הודעות מערכת, משובים והודעות שירות כאלו או אחרות זאת אף לאחר הסרתו מרשימת התפוצה לקבלת דברי פרסומת.

מפעילת האתר רשאית לשלוח הודעות מערכת, לרבות שאלוני משוב בקשר עם פעילות האתר

 1. מפעילת האתר רשאית לאסוף נתונים המבוססים על מיקום המשתמש ולפיכך המשתמש מאשר למפעילת האתר לאסוף את נתוני המיקום שלו ולעשות שימוש בנתוני המיקום בהתאם להוראות תקנון זה ומדיניות הפרטיות לרבות העברתו לצדדים קשורים. המשתמש רשאי לכבות את האפשרות למסירת מיקום בהתאם לדגם מכשיר הסלולרי בו מבצע גלישה לאתר ובכך למנוע ממפעילת האתר לאסוף את המידע כאמור בסעיף זה, במדיה והמשמש אינו מאשר איסוף מידע אודות המיקום באחריותו לכבות את הפונקציה כאמור במכשיר הסלולרי בו הוא גולש לאתר.
 2.  
 3. שירות לקוחות. לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של מפעילת האתר בדואר אלקטרוני [email protected].
 4. מפעילת האתר ו/או מי מטעמה (לפי העניין) ידאגו לאספקת המוצרים הנרכשים באתר לכתובת בישראל ואו לנקודת איסוף מוסכמת מראש כפי שנמסרה במועד ביצוע ההזמנה ובהתאם לתנאי האספקה המפורטים בדף המכירה של המוצרים או השירותים.
 5. מועד השלמת הזמנה. רק אישור בדבר ביצוע הזמנה שהתקבל בדואר האלקטרוני של הלקוח הכולל את פרטי ההזמנה הרלבנטיים, לרבות מספר ההזמנה, פרטי הלקוח ופרטי ההזמנה, יהווה אישור על קליטת ההזמנה אצל מפעילת האתר. מועד השלמת הזמנה ייראה כמועד אישור ההזמנה על ידי כל הבאים, במצטבר (א) אישור חברת האשראי של הלקוח; (ב) קבלת אישור מפעיל האתר לגבי המצאות המוצר במלאי; (ג) אישור מפעילת האתר (להלן: "המועד הקובע"), וכל המועדים הרלוונטיים, לרבות לצרכי קביעת מועדי אספקה, ייספרו החל מהמועד הקובע בלבד. עיכובים שבאחריות הלקוח יהיו באחריותו בלבד, בהתאם להוראות סעיף 43 לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973.
 6. משלוח המוצרים מבוצע באמצעות שירות משלוחים או באמצעות דואר ישראל לכתובת שנמסרה על ידי הלקוח במועד ביצוע ההזמנה.
 7. אספקת המוצרים לבית הלקוח באמצעות שירות המשלוחים או שירות הדואר תהייה בהתאם לתנאי חברת המשלוחים או דואר ישראל ובכפוף לאזורי החלוקה שלהם.
 8. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית כפי שיוגדרו מעת לעת על ידי מפעילת האתר בהתאם לשיקול דעתה ו/או מערכת הביטחון ו/או גורמי האכיפה יהיו רשאים לספק את המוצרים ללקוחות למקום אחר שאינו באזור מוגבל אשר יתואם עם המשתמש מראש.
 9. בישובים אשר אין בהם חלוקת דואר יתבצע השילוח לסניף הדואר בישוב.
 10. דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה לרבות הובלה לקומה גבוהה (קומה 3 ומעלה במקומות ללא מעלית) ו/או הובלה הדורשת אמצעים מיוחדים לצורך הכנסת המוצר לבית הלקוח ו/או לשם העלאתו לבית הלקוח לרבות באמצעות כח אדם נוסף ו/או מיומנויות שונות ו/או פירוק ו/או מנוף.
 11. במקרה של הובלה חריגה מפעילת האתר ו/או מי מטעמה רשאים לגבות תשלום נוסף כפי שיפורט באתר ו/או כפי שיאושר טלפונית או באמצעי תקשורת אחר עם המשתמש לשיקול דעת מפעילת האתר.
 12. מועד זמני אספקת המפורטים באתר כוללים ימי עסקים בלבד (ימי א' עד ה', לא יחושבו ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג, וכן לאור אירועים שאינם בשליטת פעילת האתר כגון מלחמה, פגעי מזג האוויר, תקנות שעת חירום, הנחיות משרד הבריאות וכד' כימי עסקים) וזאת אך ממועד השלמת ההזמנה כהגדרתו לעיל.
 13. איסוף עצמי. רוכש מוצר רשאי לאסוף את המוצר ישירות באיסוף עצמי ממחסני מפעילת האתר או מי מטעמה, כמפורט בעמוד המוצר באתר. על המשתמש האחריות לבדוק קודם ביצוע הרכישה עם מפעילת האתר האם ניתן לבצע איסוף עצמי במוצר מסוים ומקום ומועד האיסוף.
 14. איסוף המוצר יתבצע בתוך עד 14 ימי עסקים מיום אישור ההזמנה. לקוח שלא יאסוף את המוצר עד המועד כאמור, מפעילת האתר תהא רשאית לחייב את הלקוח בדמי אחסנה בסך 50 ₪ ליום ו/או לקבוע בכל עת כי הדבר ייחשב כהודעת הלקוח בדבר ביטול העסקה בהתאם לשיקול דעתה.
 15. מפעילת האתר ו/או מי מטעמה רשאים לדרוש, בכל עת, פרטים נוספים או אסמכתאות (כגון תעודת זהות או מסמך מזהה אחר) לגבי המשתמש ו/או בעל כרטיס האשראי, לרבות לצורך זיהוי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי כתנאי למסירה המוצר/סחורה/שירות.
 16. מפעילת האתר ו/או מי מטעמה אינם אחראים כלפי המשתמש בגין איחור שאינו עולה על 10 ימי עסקים ממועד שהלקוח נתן הודעה למפעילת האתר בדבר העיכוב. באחריות המשתמש להודיע למפעילת האתר בדבר עיכוב בתוך פרק זמן סביר ולא יאוחר מ-72 שעות מחלוף מועד האספקה הקבוע. אי מתן הודעה למפעילת האתר על ידי המשתמש בדבר העיכוב כאמור לעיל ייחשב המשתמש כמי שקיבל את המוצר.
 17. המשתמש מוותר על כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי מפעילת האתר, בגין אי קבלת מוצר ו/או אספקתו באיחור.
 18. מפעילת האתר אינה יכולה להתחייב בוודאות, כי מוצר מסוים קיים במלאי ועל המשתמש אין להסתמך על המלאי המוצג באתר, לבירור מלאי יש לפנות לשירות הלקוחות קודם ביצוע הרכישה באתר.
 19. מוסכם כי רישומי האתר ומערכות מפעילת האתר מהווים רשומה מוסדית כהגדרתה בפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א-1971, ויהוו ראיה מוחלטת לנכונות האמור בהם. מפעילת האתר תהיה רשאית, אך לא מחויבת, לאכוף את הוראות השימוש באתר ולפעול בכל מקרה בו עלה חשש סביר להפרתם מצד משתמש או צד ג' כלשהו. במקרים של תוכן פוגעני, המפר זכויות של צדדים שלישיים או פסול מסיבה אחרת, מפעילת האתר תפעל על פי נוהל "הודעה והסרה" ותסיר את התכנים המפרים תוך זמן סביר ממועד קבלת הודעה.
 20. המשתמשים מחויבים למילוי הוגן של פרטים מדויקים ונכונים לרבות שם משפחה ושם פרטי, מספר תעודת זהות, כתובת, פרטי כרטיס האשראי, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר כי מסירת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית.
 21. חל איסור מוחלט על משתמשים לעשות שימוש בשפה ו/או בתוכן פוגעניים, בוטים, מגונים ו/או שיש בהם כדי להעליב ו/או להשמיץ ו/או שעלולים להוות באופן כלשהו לשון הרע ו/או הפרה של הוראת חוק כלשהו. משתמש אשר שהפר סעיף זה, ישפה את מפעילת האתר, מייד עם דרישתה הראשונה, לרבות בגין כל דרישה, טענה או פנייה אשר תופנה אליה מצד שלישי כלשהו.
 22. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מפעילת האתר רשאית אך לא רק לנקוט בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותה, כנגד משתמש אשר יפר הוראות תקנון זה ו/או כל דין.

במקרים של הפרה כאמור מפעילת האתר רשאית להסיר משתמש ו/או תוכן ו/או מוצר מהאתר ו/או להעביר את פרטי המשתמש לכל רשות סטטוטורית ו/או לכל גורם אחר, ו/או לנקוט בכל צעד אחר הנדרש בנסיבות העניין לפי שיקול דעתה הבלעדי.

יובהר, כי אין מפעילת האתר כל אחריות בקשר למשתמשים ולזהותם כך שמפעילת האתר תהיה משוחררת מכל חובה לאחר שתמסור את הפרטים המצויים בידה ובכך ייראה כמי שמיצה את זכויותיו כלפי מפעילת האתר באותו עניין.

 1. מפעילת האתר רשאית לערוך ו/או לתקן ו/או להוסיף ו/או למחוק כל תוכן ו/או פריט ומבלי שתהא מחויבת להודיע על כך מראש או בדיעבד.
 2. מפעילת האתר רשאית לפרסם באתר, או בכל אמצעי או מדיה אחרים, את התכנים ו/או חלק מהם, וכן נתוני משובים משתמשים או חלק מהם לרבות ביקורות על מוצרים ו/או לעשות בהם שימוש לכל מטרה אחרת, לרבות פרסום ושיווק האתר, ולמשתמש לא תהא כל טענה על כך.
 3. אין לראות בהצגת התכנים באתר ואין להסתמך עליהם, לרבות המלצות, ביקורות, משובי משתמשים נתונים סטטיסטיים אודות רכישות מוצר מסויים המועלים לאתר כחוות דעת ו/או המלצה מטעם מפעילת האתר. מפעילת האתר רשאית להציג את התכנים או חלקם באופן אוטומטי או בכל דרך אחרת והם מוצגים מבלי לבדוק את אמיתותם ו/או דיוקם.

מפעילת האתר לא נושאת באחריות מכל מין וסוג שהוא לנזקים ישירים או עקיפים ככל שיגרמו למתשמש ו/או לצד כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם התכנים.  

 1. מפעילת האתר, רשאית למנוע ממשתמש כניסה לאתר ו/או לבטל הזמנה בהתאם לשיקול דעתה ו/או במידה והמשתמש הפר תנאי מתנאי התקנון ו/או בכל אחד מהמקרים שלהלן, אשר אינם מהווים רשימה ממצה:
  • א. במקרה ונפלה בתיאור המוצר טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר;
  • ב. בוצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין.
  • ג. בכוונת מבצע הפעולה לסחור במוצרים.
  • ד. בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן, בכתב או בטלפון, נמסרו למפיעלת האתר פרטים לא נכונים.
  • ה. ביצוע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע במפעילת האתר ו/או במי מטעמה ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או במי מטעמה ו/או בצד ג' כלשהו;

הודעה על ביטול ההזמנה יכול שתמסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב לכתובת דואר אלקטרוני המעודכנת בכרטיס הלקוח.

 1. לקוח רשאי לבטל הזמנה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן").
 2. מועדים למתן הודעת ביטול. לשם הנוחות בלבד, להלן התנאים לביטול הזמנה בעסקת רכש מרחוק. התנאים הקובעים הם הוראות החוק והתקנות כפי שיהיו מעת לעת.
 3. ברכישה של נכס/מוצר – עד ארבעה עשר ימים ממועד קבלת הנכס/המוצר;
 4. ברכישת שירות – בתוך ארבעה עשר ימים מיום ביצוע ההזמנה או מיום קבלת מסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם.

לקוח שהינו אזרח וותיק, עולה חדש או אדם עם מוגבלות כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 רשאי לבטל הזמנה בתוך ארבעה חודשים ממועד קבלת המוצר או קבלת מסמך המכיל את הפרטים המפורטים בסע' 14ג(ב) לחוק, לפי המאוחר מבניהם וזאת בתנאי שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין החברה לצרכן, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.

 1. עסקאות שאינן ניתנות לביטול על ידי הצרכן. ברכישת מוצרים מסוימים, לא ניתן יהיה לבטל את ההזמנה, לרבות כמפורט בסעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן:

א.         טובין פסידים;

ב.         שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, אם מועד ביטול העסקה חל בתוך שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן;

ג.          "מידע" כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ"ה-1995;

ד.         טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה (כגון מוצרי דפוס);

ה.         טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.

 1. דמי ביטול. על פי חוק הגנת הצרכן, מפעילת האתר רשאית לגבות דמי ביטול במקרה של ביטול שלא עקב פגם או אי התאמה בשיעור של 5% ממחיר המוצר אותו רכשת או 100 ₪ לפי הנמוך מביניהם, במידה שבחרת לבטל את ההזמנה שלא עקב פגם במוצר או עקב אי התאמה.
 2. במקרה של ביטול שלא מחמת פגם או אי התאמה, משתמש שקיבל את המוצר ידאג להחזירו לספק שפרטיו יימסרו לו על ידי מפעילת האתר במקום עסקו, על חשבון המשתמש. משתמש שיבקש כי המוצר ייאסף מהמקום בו נמסר לו או כל מקום אחר, בכפוף לאישור מפעילת האתר, יישא בעלות דמי משלוח בגין הובלה כאמור.
 3. ביטול הזמנה. ביטול הזמנה יעשה באמצעות פנייה בכתב למפעיל האתר בלבד, באמצעות דוא"ל [email protected] או באמצעות שליחת הודעה לשירות הלקוחות של מפעילת האתר מעמוד כרטיס הלקוח באתר.
 4. ביטול עסקה הנו סעד ממצה וסופי ולא תהיינה למשתמש טענות נוספות כנגד הספק או מפעילת האתר.
 5. העדר אחריות במקרה של טעות ברורה. נפלה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה בתיאור מוצר או שירות כלשהו, כגון מחיר הנקוב באגורות במקום בשקלים, לא יחייב הדבר את מפעילת האתר.

תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.

 1. מפעיל האתר לא יהיה אחראי לכל נזק שנגרם בקשר או בעקבות עם השימוש באתר, לרבות בגין כל מעשה ו/או מחדל של ספק המוצר המוצר או השירות הרלוונטיים.
 2. מפעיל האתר לא יישא בכל אחריות או חבות למעט כאמור מפורשות בהסכם זה ובהתאם להוראות הדין שאין להתנות עליהם.
 3. אחריותו של מפעיל האתר, בכל מקרה שהוא, תהיה מוגבלת במידה המרבית המותרת על פי הוראות כל דין. אין באמור בכדי לגרוע מכל הוראת חוק מחייבת, לרבות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981.
 4. במקרים בהם צוין במפורש בעמוד המוצר יחולו על מפעילת האתר החובות המתחייבות והחלות באופן רגיל על יצרן או יבואן, לפי העניין.
 5. מפעיל האתר ו/או מי מטעמו אינם אחראים על השירות והאחריות למוצרים המוצעים ומסופקים באתר לאחר מכירתם, לרבות לאחריות בגינם, תיקונם ו/או לאספקת חלקי חילוף, ולמעט כקבוע על פי דין האחריות בגין האמור, ככל שישנה על פי דין, חלה באופן בלעדי על הספקים אלא אם מצוין אחרת בעמוד המוצר באתר.
 6. מפעיל האתר לא יהיה אחראי לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית.
 7. מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת, כל אחריות ו/או חבות מצד מפעיל האתר תהיה מוגבלת בכל מקרה שהוא לנזקים מוכחים וישירים בלבד, ולא תעלה על הסכום ששולם בפועל על ידי הלקוח עבור המוצר או השירות בלבד.
 8. מפעיל האתר לא יישא בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
 9. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבית המשפט המוסמך במחוז תל-אביב או מרכז.
 10. זמן אספקת המוצרים במשלוח עד 3 ימים עסקים.
 11. אחראיות לכל החיים חלה על כל מוצרי החברה למעט מוצרים מתכלים וכלים חשמליים.
 12. אחראיות על כלים חשמליים הינה ל-12 חודשים מיום הקנייה.

נוסח התקנון כפי שהוא מפורסם באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת. התקנון עודכן לאחרונה בתאריך 31/05/2021.

קנייה מהנה ביטק טולס